EĞİTİM

Çocuklarda din ve temel eğitim çalışmalarımız

18 Aralık 2015 Çocuklarda din ve temel eğitim çalışmalarımız
Çocuklarda din ve temel eğitim çalışmalarımız

İnsan fıtratının temelinde bir değer sistemine dâhil olma ve inanç vardır. Tabii bir duygu olan inanç çocukluktan itibaren yaşam süreci içinde insanın hayatına yön verir. İnanma ihtiyacı ruhu tatmin edecek şekilde karşılanmadığı takdirde bir ömür boyu insanın muzdarip olmasına, bilerek ya da bilmeyerek fıtratına aykırı bir yaşam sürmesine neden olur.

Her anne-baba evladının hayırlı bir evlat olmasını, iyi yetişmesini, güzel ahlak sahibi olmasını arzu eder. Anne ve babaların çoğu zaman gözyaşlarıyla ıslanan duaları, Hz. Zekeriyyâ (a.s.)’ın duasından farklı değildir. “Rabbim bana nezdinden tertemiz bir zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” (Âl-i İmrân suresi, 3:38)

Dünyayı mamur edecek hayırlı neslin yetişmesinin ilk kuralı böyle bir nesil ve evlat için duadır. Dua her işin başının Rabbimiz’e dayandığının bilincinde olmak, ondan gelene razı olabilmek için iç enerjimizi aktif hâle getirmektir. Bundan sonra ise çocuğun fıtratında olan inancın korunmasına yönelik rehberlik yapmak, onun hudûdullahı aşmadan şekillenmesine yardımcı olmak anne ve babanın fiilen yapacağı duadır.

Bilindiği üzere çocukların değer ve inançları 2 yaşından itibaren şekillenmeye başlar ve somut olandan soyut olana doğru bir değer kazanma süreci yaşar. Bu süreç içinde çocuk genelde aile bireyleri ve tabii en çok da anne babasını taklit ederek davranış ve tutumlar kazanmaya başlar. Çevresinde olup biten her şeyi anlamlandırmaya çalışır. Çocuğun inanç ve inanca bağlı değerleri anlaması onun bedensel ve zihinsel büyümesiyle paralel olarak gelişir. Çocuğun hem sosyal davranışlar edinmesi hem de değerler kazanması için ailesi dışında güvenilir ortamlara ihtiyaç işte buradan itibaren başlamaktadır. Çünkü çocukları çok sevmek yahut çok fazla dinî bilgiye sahip olmak, çocuğa verilecek iyi bir dinî eğitim için yeterli olmamaktadır.

Avrupa’ya işçi göçünün doğal bir sonucu olarak burada yetişen çocuklar için bulundukları ülkelerin ortak değerlerinin yanı sıra, aileyle getirilen dinî değer, yaşam ve kültürün de ana dil gibi muhafazası ihtiyacı, bu güvenilir ortamların oluşmasına bir gerekçe oluşturmuştur. Camilerimiz çok maksatlı toplanma yeri olarak, çocuklarımızın dini öğrenmeleri, sosyal tutumlar kazanmaları için önemli rol oynamıştır. Din öğretimi nasıl olmalı, kimler din eğitimi vermeli, nasıl ortamlar olmalı soruları çerçevesinde şekillenerek on yıllardır süregelen cami eğitimimiz bugün teşkilatımızın pek çok şubesinde birçok yaş grubuna hitap eden eğitim merkezleri hâline dönüşmüştür. Bu eğitim merkezlerinde 3 yaşından 15 yaşına kadar planlanarak uygulanan temel eğitim müfredatımız, Kur’ân-ı Kerîm okuma eğitimi, ahlak ve edep eğitimi başta olmak üzere her yaşın kendine özgü öğrenme becerisi göz önüne alınarak birbiri üzerine bina edilmiş bir sistem hâline getirilmiştir. Dinî eğitim oldukça uzun soluklu bir eğitimdir. Bu bilinçle tüm temel eğitim programımızın temelinde Allah’a kul olma ve bunu hayatın merkezinde tutabilme çabası ile ilgili küçük tohumlar ekme gayesi yatmaktadır. Yoksa 6-7 sene içerisinde tüm dinî bilgileri çocuğa yüklemek ve ondan “dindar” olmasını beklemek hiç de hakkaniyetli bir beklenti olmaz. Küçük yaşlarda dinî inanca ve yaşantıya ait tohumlar ekmek, süreç içinde onu beslemek ve büyütmek gerekmektedir. Minikler için Temel Bilgiler programı; dualar, öğretici oyunlar, boyamalar, Türk dili etkinlikleri, deneyli etkinlikler ve el becerileri ile okul öncesi 3-6 yaşındaki çocuklarımızın dinini, dilini ve kültürlerini tanımaları amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle dinî kavramlar ve davranışlar hakkında bilgiden çok, olumlu duygu birikimine yönelik programımız bugün 476 ana sınıfında uygulanmakta ve 6 bin 105 ana sınıfı çocuğuna hizmet sunmaktadır.

IGMG Temel Eğitim programlarımız bir müfredat altında toplanmıştır. Müfredat Programları kitabımız yapılmakta olan düzenli eğitim çalışmalarımızı ve tatil kursları çalışmalarını içermektedir. Bu kitapta; eğitim sistemimizin amaç ve hedefleri, 3 yaşından 15 yaşına kadar sürekli kurslar için her yaş ve kademede uygulanması gereken müfredat, haftalık ve aylık ders dağıtım çizelgeleri, bütün derslerin genel ve özel amaçları, derslere ait yıllık planlar, genel öğretim yöntemleri, derslere göre özel öğretim yöntemleri, öğrenci kayıt işlemleri, sınıf geçme esasları, kısa ve uzun süreli tatil kurslarının plan ve programları yer almaktadır. Tüm bunlar eğitim sisteminin taşıyıcı kolonlarını oluşturmakta, sistemin yürütülmesi için idareci ve öğretmen rehberi olmakta, olayın merkezinde ise sadece bize “Bana öğret, bana göster, rehber ol.” diyen çocuk bulunmaktadır. Toplam sayısı 92 olan eğitim merkezlerimizde eğitim programı olarak uygulanan “Temel Eğitim Müfredatı”mızın çocuk dünyasının anahtar kavramlarını önceleyerek uygulanmasına özen gösterilmektedir. Oyun, merak, hareketli olma, hayal kurma gibi çocuk dünyasını oluşturan temel ihtiyaçların çeşitli şekillerde derslerin işlenişe katılması, özellikle hafta sonu tatilinden feragat ederek, cami ya da eğitim merkezine gelen çocuklarımızın ileride din ve dinî değerler ile olan ilişkisine şüphesiz olumlu etki yapacaktır.

Eğitim Merkezlerimizin stratejisi; üç yaşından 35 yaşında kadar, ana sınıfı, temel eğitim, ev ödevi yardım kursları gibi birçok alanda eğitim hizmetlerinde bulunarak insanımızı hayatın her alanına en iyi şekilde hazırlamaktır.

Teşkilatımızın giderek kurumsallaşan ve sayıları artan eğitim merkezlerinde tamamı IGMG Eğitim Başkanlığına ait materyal ve ders kitapları, boyama ve elif bâ kitapları ile uygulama yapılmaktadır. Mevcut hafta sonu kurslarının, 3-15 yaş arası temel bilgiler eğitiminin yanı sıra ev ödevi yardımı ve yetişkinlere yönelik kurslarında da yapıldığı eğitim merkezlerimizin sayısının ve kalitesinin artması hedeflerimizden biridir. Eğitim merkezlerimiz, kimlik ve kişilik sahibi nesillerin yetişmesi ve yapılan çalışmaların kesintiye uğramaması için kurumsallaşarak gelişmektedir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com