CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslam huzur ve güvenin teminatıdır

09 Aralık 2005

Muhterem Müslümanlar!

İslam, huzur ve güvenlik dinidir. Dinimiz, huzuru bozmayı ve güveni sarsmayı, başkalarına zarar vermeyi kesin emirlerle yasaklamıştır.

Bir kişinin, bir başka insana zarar vermesi zulümdür, haksızlıktır. Haksızlık ise haramdır. Dinimiz, insan hayatına haksız bir şekilde kastetmeyi ve kan dökmeyi, başkalarının mallarına, ırz ve namuslarına tecavüz etmeyi, hakka müdahale olarak değerlendirmiştir. Bunlar yaşama hakkı ile alakalı dokunulmaz haklardır ve her insan için geçerlidir.

Yüce Rabbimizin toplumun huzur ve güveni için Kur’an’da adaletle hükmedilmesine dair bir çok emri vardır. İşte bunlardan bazıları:

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” (Nisa / 58)

“Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide / 8)

“Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever.” (Mümtehine / 8)

“Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasız- lıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.” (Nahl Suresi: 90)

Değerli kardeşlerim!

Gönülleri iman nuru ile aydınlanan insanlar, yaşadıkları topluma güven veren örnek insanlar olmak mecburiyetindedirler. Efendimiz aleyhisselam, Peygamberlik öncesi yaşadığı ve şairin “sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,

dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi”

diye nitelendirdiği toplumda, dürüstlüğü, adaleti, güzel ahlaka riayeti ve emanete asla hiyanet etmemesi gibi hasletleri sebebiyle “Muhammedü’l Emin“ diye anılmıştır. İnsanlığa güven sembolü olan bir Peygamberin ümmeti olma iddiasında bulunan biz müslümanların da, insanlık için huzur ve güvenlik unsuru olması kaçınılmazdır. Kısaca güven ve adalet duygusu çok önemli ve lüzumludur. Çünkü güven ve emniyet, kazanılması zor, kaybedilmesi ise kolay hasletlerdir.

Aziz kardeşlerim!

Bir toplumda iman nuru giderse, o toplum karanlıklara boğulur; güven ve emniyet ortadan kalkar. Şu bir gerçek ki, yaşadığımız çağda güven ve emniyet duyguları kaybolmaya yüz tuttuğundan dolayı insanlık, büyük buhran ve huzursuzluklarla karşı karşıyadır. Bilindiği gibi, geçen yüz yıl insanların manevi taraflarının en çok ihmale uğradığı yüz yıl olarak tarihe geçmiştir; din, ahlak ve maneviyat adına ne varsa aşındırılmıştır. İnançsızlık ve manevi değerlerin aşındırılmasının yanında, bir tarafta safahat ve ihtişamlı bir hayat, diğer tarafta ise fakirlik ve ihtiyaç çoğalmıştır.

Bütün bunların neticesi olarak, toplumda hile, sahtecilik, kapkaç, iffetsizlik nerede ise normal şeylerden sayılır olmuştur. Yani fırtına ekilmiştir. Fırtına ekilince de, doğal olarak fırtına biçilecektir. Bu menfi gidişin önüne bir şekilde geçilmesi gerekir. Aksi takdirde asıl felaketleri önümüzdeki on yıllarda görebileceğiz. Korkarız, insanların malları, canları belki bugünkinden daha fazla tehlike altında kalacaktır. Bunun önüne geçmek için manevi atılım içinde bulunmak mecburiyetindeyiz. Dinimizin ana kaynağı olan Kur’an’ı ve sünneti yeniden ve doğru bir şekilde okumalıyız; imanımızın gereğini hayatımıza yansıtmalıyız. İslamın hikmet ve hakikati ile alakalı olmayan bidatleri ise hayatımızdan çıkarmalıyız.

Hutbemizi Resulullah aleyhisselam’ın bir hadisini hatırlatarak bitiriyorum:

“Birbirinize karşı haset etmeyiniz. Birbirinizi alışverişte aldatmayınız. Birbirinize karşı kin beslemeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Biriniz, diğerinizin alış-verişini bozmasın. Zira müslüman müslümanın kardeşidir; kardeşine zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz, ona yalan söylemez. Onu küçümsemez. (…) Kişiye mümin kardeşini küçümsemesi, günah olarak yeter. Müslümanın her şeyi: Malı, canı, namus ve şerefi Müslümana haram kılınmıştır.” (Müslim)

İGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com