CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslamın insana verdiği değer

16 Aralık 2005

Muhterem müminler,

Bu hafta İslam’ın insana verdiği değeri hutbemize konu edecek; dinimizin ana kaynakları ışığında insanın yaratılış gayesini anlamaya çalışacağız. Şu hususu öncelikle belirtmeliyiz ki, Allah (cc), görebildiğimiz ve göremediğimiz varlıkların her birini, son derece mükemmel bir şekilde ve de henüz detaylarını tam manasıyla kavrayamadığımız hikmetlerle yaratmıştır. Bilim, bu hikmetleri çözmek için olanca gayretiyle uğraş vermeye devam ededursun, biz, şu gerçeği ifade etmek durumundayız: İnsan, bütün varlıkların içinde özel bir öneme haiz, değerli bir varlıktır; Allah bu değerli varlığı son derece mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Bundan dolayı dokunulmazlık hakları vardır. Bunlar, yaşama, ırz ve namus, inanma, düşünme, mal edinme hakkıdır. Bunlar insanlığın vazgeçemeyeceği ve korumak mecburiyetinde olduğu en değerli haklardır. Kısaca “İnsan hakları” diye isim verdiğimiz bu haklara herkesin saygılı olması bir insanlık görevidir.

Değerli kardeşlerim,

Bizler bu hutbemizde Kur’an’da bulunan ve yoruma ihtiyaç duymadan anlayabileceğimiz, Rabbimizin insanla ilgili olarak vahyettiği mesaja müracaat edeceğiz. Rabbimiz buyuruyor: “Gerçek şu ki, Biz insanı, balçığın özünden yaratıyoruz, ve sonra onu döl suyu damlası (sperm) halinde (rahimde) özel koruma altında tutuyoruz. Sonra döl suyu damlasından döllenmiş hücreyi (embrio) yaratıyoruz, sonra bu döllenmiş hücreden de cenini ve ceninden kemikleri yaratıyoruz. Ve sonra da o kemiklere bir et giydirip, onu yepyeni bir yaratık halinde var edip ortaya çıkarıyoruz. Öyleyse, yaratanların en iyisi, en ustası olarak Allah, pek yücedir. Sonra siz bunun ardından, muhakkak ki öleceksiniz. Sonra da siz, şüphesiz, kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.” (Mü’minun Suresi: 12-16)

“O (Allah) ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı . Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak dü zenledi. O, her şeyi bilir. Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): ” Orada bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın ? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” Dedi”. (Bakara Suresi: 29- 30)

“Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: “Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım. Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.” (Hicr Suresi: 28-30)

“Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.” (İsra Suresi: 70)

“Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren O’dur.” İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. Akıl sahibleri için bunda nice ibretler vardır! Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine (ölümünüzden sonra) ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız.” (Ta-Ha Suresi: 53-55)

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. Her şeye gücü yeten O’dur. Sizi O yarattı. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O’nadır. (Tegabun Suresi: 1-3)

Değerli müslümanlar,

Biz insanları bir erkek ve dişiden yaratan Rabbimiz, bizlerden kendisine samimi bir kulluk yapmamızı, yaratılanların içinde en saygın varlık olan insana saygılı bir şekilde yaşamamızı, birbirimize üstünlük taslamamamızı istemiştir. Rabbimiz, kendi katında en değerli insanın, yaratılış gayesine göre en güzel bir şekilde yaşayan ve Allah’ın emirlerine saygı duyanlar olduğunu ilan etmiştir.

Hutbemizi Peygamber efendimiz (as)’ın bir hadisi ile bitiriyorum: “Arabın arap olmayana, arap olmayanın araba; beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğünün yoktur; en üstün insan, hem kendi haklarına sahip çıkan, onları koruyan, hem de başkalarının haklarına saygı göstererek onları yaşatmaya çalışan insandır” (Veda Hutbesi, Siret-i İbn Hişam)

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com