CUMA HUTBESİ

Hutbe – Aile Huzuru

04 Nisan 2008

Muhterem Müslümanlar,

Toplumun temeli ailedir. Akrabalık bağları ile birbirine bağlanmış olan, aile bireylerinin, karşılıklı hak ve görevlerine riayet ederek, kendi aralarında sağlamış oldukları huzur ve saadet, aynı zamanda toplumun da huzur ve saadetinin en temel kaynaklarından birisidir. Bu sebepledir ki dinimizde aile yapısının sağlam temellere dayanmasına büyük önem verilmiştir. Peygamber Efendimiz (as) da her konuda olduğu gibi bu konuda da en büyük örneğimiz olmuştur. Hatta ailenin oluşumu Allahu Zülcelal’in varlığının işaretlerinden sayılmıştır. Bu çok önemli müessesenin temelinin ise sevgi ve merhamet olduğuna işaret edilmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Kaynaşmanız için size kendi (cinsi) nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” [30:21]

Değerli Müminler,

Aile müessesesinin devamını aile içindeki huzur ve saadet sağlar. Bu huzur ve saadetin devamı için ise, aileyi oluşturan fertlerin hep birlikte üzerlerine düşen yükümlülükleri hakkı ile yerine getirmeleri gerekir. Ailenin iki temel unsuru ana ve babadır. Dolayısı ile ailenin en ağır yükü de onların omuzlarındadır. Ana ve babalar, aile içinde örnek alınan şahıslardır. Onun için de onların kendi aralarında birbirleriyle iyi geçinmeleri, İslamî edep, terbiye, disiplin ve güzel ahlak kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir. Bunun yanında zaman zaman aile içerisinde meydana gelebilecek, ufak-tefek problemler, aile olma bilinci ile hareket edilerek, büyütülmeden karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile süratlice çözüme kavuşturulmalıdır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’inde, aileyi oluşturan fertlerin birbirlerine karşı fonksiyonları ve aile içinde oluşabilecek sorunların çözümü hakkında şöyle buyurmuştur: “Hanımlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz..” [2:187] “Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.” [4:35] Bu ayetlerden anlıyoruz ki, karı-koca eşler birbirlerini tamamlayan bir bütündür. Bu bütünlüğün devam etmesi için elden gelen bütün gayretler sarf edilmelidir. Hakem tayininin zikredilmesi de gösteriyor ki, aileyi korumak aynı zamanda toplumun da görevidir. Allah’ın Rasulü Peygamber Efendimiz (as) “Müminlerin imanca en mükemmeli, ahlakı en güzel olanı ve ailesine yumuşak davrananıdır” (Et-Tâc, 2/37) buyurarak, belki insanlık zaafı sonucu sert davranılabilecek yerde aile huzurunun devamı için yumşaklığın tercih edilmesini tavsiye etmiştir.

Aziz Müminler,

Ailenin yok sayıldığı bir dönemde gelmiş olan dinimiz, insanlara aile kurmalarını teşvik etmiş ve bu manada birçok kurallar koymuştur. Çünkü sağlıklı toplumların geleceği sağlam temellerle kurulmuş olan aile hayatıyla mümkündür. Ayrıca bunda şahıslar için birçok yararlar söz konusudur. Zira insan için huzurun kaynağı ailedir. Ailenin meyvesi çocuklardır ki, o bile başlı başına bir mutluluk kaynağıdır. Hiç bir insan bir başka insana ihtiyaç hissetmeden yaşama imkanına sahip değildir. Her insan bir eşe, bir hayat arkadaşına mutlaka muhtaçtır. Yaşamın her safhasında bu ihtiyaç mutlaka hissedilir. Huzuru aile dışında arayan insan yanılmıştır. Hayat bunun çok örnekleri ile doludur. Ne var ki bugün geldiğimiz noktada üzülerek ifade etmek gerekirse, bir çok ailede bile karı-koca ve çocuklar arasında huzursuzluklar yaşanmakta ve bazan yıllarca aynı yastığa baş koymuş olan insanlar, bir hiç yüzünden aile kurumunu yıkmaktan çekinmemektedirler. Çoğu zaman, nefis ve şehevi arzuların amansız aldatıcılığı bu yıkımlara sebep olmaktadır. Oysa bu çok büyük bir vebaldir. Çünkü yıkılan her aile binasının enkazından geriye, anasız ya da babasız çocuklar, huzur ve mutluluğunu yitirmiş bir toplum kalıyor. Onun içindir ki, muhtemelen aile huzurunun bozulmasına sebep olabilecek pürüzler, önce aile içinde ve aileye yakın olan hakemler aracılığı ile giderilmeli ve aile binası kurtarılmalıdır. Aile binasının çimentosu olan sevgi ve merhametin yok olmamasına gayret edilmelidir.

IGMG İrşad Başkanlığı 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com