CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gelecek Nesillerin İnşası İçin

12 Kasım 2020 Rahle
Rahle

Muhterem Müslümanlar!

Dinimiz, yardım ve hayır hizmetleri sadedinde mali ve sosyal ibadetler getirerek toplumun farklı sıkıntılarına çareler sunmuştur. Bunların bir kısmı sınırları belirlenmiş farz ve vacip ibadetlerdir, tıpkı zekât ve fitre gibi. Diğer bir kısım ibadetler de vardır ki, bunların sınırları ve miktarları belli değildir, ama karşılıkları ve dereceleri Allah katında çok büyüktür. Böyle ibadetlerin genel adı infaktır. Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber Efendimiz ’in sünnetinde, Allah rızası için infak hususunda çokça teşvik edilmiştir. Mükâfatları kısmen rakamlarla ifade edilmiştir. Fakat aslında bunların mükâfatları daha fazladır ve Rabbimizin cömertliğine uygun olarak   karşılıkları verilecektir. Nitekim âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz, “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.”[1] buyurmaktadır. Bununla, infakın ne kadar faziletli ve ne denli bir berekete sahip bir ibadet olduğu haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz de “Kim Allah yolunda infak ederse, ona sarf ettiğinin yedi yüz katıyla mükâfat verilir.”[2] buyurarak bu ayetin manasını vurgulamıştır.

Değerli Kardeşlerim!

Allah katında bu kadar fazilete sahip olan infak ibadeti, İslam tarihinde bilhassa zekât farz kılınmadan önce, sahabe tarafından farklı hayırlı girişimler için kullanılmıştır. Mekke’de yapmış oldukları mali harcamalar, hürriyetine kavuşturulmak istenen Müslüman kölelere verilen paralar ve Medine-i Münevvere’de Suffe’de kalan yatılı Kur’an öğrencilerine yapılan yardımlar hep infak harcamaları idi.
Zekât farz, fıtır sadakası vacip kılındıktan sonra da infak harcamaları devam etmiştir. Asırlar var ki, Müslümanlar infaklarıyla cami, medrese, han, yol, köprü, hastane gibi her türlü hayır kurumlarını inşa etmişler ve Müslümanların hizmetlerine sunmuşlardır. İnfak harcamaları bu şekilde ümmetin sadaka-i cariyelerinin mayası olmuştur. Başta sahâbe-i kirâm, sonra da asırlarca onların yolunu adım adım takip eden Müslümanlar, Cenâb-ı Hakk’ın “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”[3] ayetine ahiret hayatında yaşıyorlarmışçasına inanmışlar ve infaklarına devam etmişlerdir. Bunun neticesinde de “Mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte onların, Rableri katında ecirleri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.”[4] ayetinde haber verilen övgülere mazhar olmuşlardır.

Değerli Kardeşlerim!

Sekiz seneden beri teşkilatımız yılda bir defa olmak üzere gelecek nesillerin inşası için infak kampanyaları düzenlemiştir. Bu kampanyalar kapsamında inşa edilen külliyeler, okullar, hafızlık kursları, öğrenci yurtları ve eğitim merkezleri ile Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları ülkelerdeki dinî yaşantıları temin edilmekte, hüviyetlerini korumaları ve özellikle eğitim hizmetlerinin daha yaygın hâle gelmesi sağlanmaktadır.

Şu an itibarıyla, siz kardeşlerimizin destekleriyle bugün onlarca önemli kurum ümmetin hizmetine sunulmuş vaziyettedir. İşte bu sene yine teşkilatımız Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Balkanlar ve hatta Japonya’da olmak üzere on iki farklı hayır hizmetine tahsis edilecek çalışmalara yatırım yapmak için infak kampanyasını tertip etmiş bulunmaktadır. Her birisi birer sadaka-i cariye olacak bu eserlerin dinimizin hizmetine sunulmasında hissedar olmak üzere kardeşlerimizi infak kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Allah Teâlâ bizleri kendi rızasını kazandıracak infaklarda bulunmaya muvaffak kılsın.

[1] Bakara suresi, 2:261
[2] Tirmizî, Fezâilü’l-Cihâd, 4, H. No: 1625
[3] Haşr suresi, 59: 18
[4] Bakara suresi, 2:274

Hutbe-Gelecek Nesillerin İnşası İçin