CUMA HUTBESİ

Hutbe: Aidiyet Duygumuz

24 Mart 2022 Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın yarattığı insan, diğer varlıklar içeririsinde bilinçli bir mensubiyet duygusuna sahip yegâne varlıktır. Sıradan herhangi bir insan dahi kendisini bir kişiye, aileye veya topluma ait hissetmekten kaçınamaz. Müslüman bir birey ise kendisini İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Aidiyet duygusunun merkezinde, İslam’a ve  Müslümanlara karşı hissettiği mensubiyet yer alır. Sahip olduğu bu kıymetli hissiyat sayesinde kendisini yeryüzünde yalnız hissetmez. Bir Müslüman, Kur’ân-ı Kerîm’in “Müminler ancak kardeştirler.”[1] ifadesine teslim olur ve dünyadaki tüm müminler ile kendisini bir ve bütün olarak görür.

Değerli Müminler!

Aidiyet duygumuzu kimlik bilincimiz besler. Bize kim olduğumuz sorulduğunda, tüm mülkün hakiki sahibi olan Allah’a  kul ve Onun son elçisi olan Hz. Muhammed Mustafa ’e ümmet olduğumuzu ifade ederiz. Bizim kimliğimizi belirleyen ve isimlendiren Allah’tır. Bizler kendimizi, Hak Teâlâ’nın ismlendirmesiyle Müslüman olarak nitelendiririz. Kur’ân-ı Azîmüşşân’da; Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ‘Ben Müslümanlardanım.’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır?”[2] diye buyurulmaktadır.

Muhterem Cemaat!

Bizleri Müslüman olarak isimlendiren Rabbimiz, bunun hakkını da vermemizi bizden beklemektedir. Buna binaen, Yüce Kur’an’da ve sünnet-i seniyyede bildirilen emir ve yasaklara riayet etmemiz aidiyet duygumuzu inşa eden en belirgin özelliktir. Bizleri yoktan var eden Allah (c.c.), inançlarımıza sahip çıkmamızı ve en çetin durumlarda dahi gereklerini yerine getirmemizi dilemektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin.”[3] diye emretmektedir. Her Müslüman’ın üzerine, insanlığın iyiliği, güzelliği ve hayrı için gücü nispetinde gayret göstermek, ihmal edilmesi mümkün olmayan bir vecibedir.

Aziz Kardeşlerim!

Tüm insanlığa en güzel örnek olarak gönderilen Peygamber Efendimiz “Nerede ve nasıl olursan ol, Allah’tan kork. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki, o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla güzel geçin!”[4] diye buyurmaktadır. Müslüman kimliğine sahip olan bizler, Resûlullah’ın bu emirlerini uygulamalı ve bu prensipleri hayat tarzımız hâline getirmeliyiz. Mensubu olduğumuz dinimizin mabetleri olan camilerimize gerek üye gerek cemaat olarak sahip çıkmalıyız. Müslümanların hizmet kurumları olan okullarına, eğitim merkezlerine, hafızlık okullarına destek olmalı, imar ve inşasına katkı sağlamalıyız. Kardeşlerimizi de üye olmaya teşvik etmeliyiz. İnsani yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerimize de katkı sağlamalıyız. İslam ümmetine dair hissettiğimiz aidiyet duygusunun gereği olarak, sosyal sorumluluklarımızı ifa etmeliyiz.    

Yüce Rabbimiz, bizleri İslam dinine mensubiyetinin ve ümmet-i Muhammed’e aidiyetinin sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin. Amin!

[1] Hucurat suresi, 49:10

[2] Fussilet suresi, 41:33

[3] Nesâî, Cihad, 48

[4] Tirmizî, Birr, 55

Hutbe-Aidiyet Duygumuz

[supsystic-social-sharing id="1"]