CUMA HUTBESİ

Hutbe – Peygamberle mesajı kesmemek

02 Şubat 2007

Muhterem kardeşlerim,

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen birçok ayet ve Peygamberimiz efendimiz (as)’ın beyanlarına göre, İslâm’da en büyük iman esaslarından biri de, Allah (c.c.) tarafından insanları irşad ederek onlara doğru yolu göstermek amacıyla gönderilen bütün peygamberlere imandır. Çünkü Allah ile kulları arasındaki irtibat, ilahi vahyi insanlara ulaştıran bu mümtaz insanlar vasıtasıyla gerçekleşir. Gerçek şudur ki; peygamberlik müessesesine inanılmadan din, yani ilâhî emir ve yasaklar söz konusu olmaz. Çünkü peygamberler, Allah Teâlâ’nın insanları irşad için gönderdiği birer ilâhî elçi olarak, kendilerine vahyolunan ilâhî hükümleri, emir ve yasakları, yalnız tebliğ etmekle kalmazlar; aynı zamanda bu hükümleri kendi nefislerinde aynen tatbik eder ve günlük hayatımızda fert ve toplum olarak nasıl uygulayacağımızı gösterirler. Peygamberler, üstün vasıflı, yüksek ahlâklı, kâmil ve örnek insanlardır.

Aziz kardeşlerim,

bu yüce insanlık önderlerinin sonuncusu ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Allah’a sonsuz hamd-ü senalar olsun ki, biz bu yüce peygamber (as)’ın kutlu davetine “evet” diyerek O’na tabi olma şerefine erişmişiz. Böyle bir peygambere ümmet olmak, nasiplerin en büyüğü, saadetlerin en sonsuzu ve mutlulukların en tükenmezidir. Fakat bu mutluluğu hissedebilmek çok önemlidir. O’nunla irtibatı kesmemek en büyük fazilettir. O, biz ümmetlerine nasıl sevgi ve merhamet nazarı bakmış ise, biz de O’na olan sevgimizi her gün tazeleyerek devam ettireceğiz ve sünnetlerine bağlılığımız ile ümmeti olmaya çalışacağız. O’nun ümmetlerine bakışını, Rabbimiz Teala Hz.leri, Kur’an’ında mealen şöyle haber veriyor: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” [9:128]

Muhterem kardeşlerim,

Peygamber sevgisini canlı tutmak ve O’nunla arayı kesmeden son nefesi verinceye kadar bu ikrarı korumamız gerekir. Biz buna Peygamberle mesajı kesmemek diyoruz. Peygamberle mesajı kesmemenin ölçüsü ise, evvela her fırsatta O’na salât ve selam getirerek ilişkiyi devam ettirmektir. Nitekim Efendimiz (as) “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.”(Tirmizî, Vitir 21); “Kim bana bir defa salâtü selâm getirirse, bu sebeple Allah Teâlâ da ona on misli merhamet eder.“ (Müslim, Salât 70) buyurmak suretiyle bunun önemini bize anlatmaktadır.

Peygamberle irtibatı devam ettirmenin bir diğer yolu ise, bir Müslüman olarak hayatımızın her safhasında O’nun sünnetine uygun hareket etmektir. Hatta Müslümanın Allah sevgisine ve Allah’ın lütuflarına nail olma vesilelerinden birisi de Peygamber (as)’a hakkı ile tabi olmaktır. Bu gerçeği Rabbimiz Teala Hz.leri gayet veciz bir şekilde şöylece ifade buyurmaktadır:

(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” [3:31]

Kim Allah’a ve Rasûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” [4:69]

Muhterem kardeşlerim,

işte Efendimiz (as)’la mesajı kesmemek, bilhassa gençlerimizin Peygamberlerini tanıma ve O’na sevgilerini gıyabında sunmak üzere “Peygamberimize Mektup” adlı bir yarışma düzenledik. Yarışmanın hem şiir hem de nesir şeklinde olabileceğini ve en son ikinci ay ortalarına doğru bu yarışmanın neticeleneceğini bölge başkanlarımıza bildirdik ve siz kardeşlerimize duyurulmasını istedik. Dereceye girenleri de “Âlemlere Rahmet Hz. Muhammet (as)” programlarında değerlendireceğimizi ifade ettik. Ancak ne var ki, şu ana kadar dişe dokunacak bir şey halen merkezimize ulaşmadı. Bu sebepledir ki bir daha bu yarışmaya, bilhassa gençlerimizin katılmalarını istediğimizi ilan ediyoruz. Peygamber aşığı maneviyat bülbüllerini göreve çağırıyoruz. Ve dua ediyoruz; Rabbimiz bütün Ümmet-i Muhammed’i Allah ve Peygamber sevgisinden mahrum etmesin, Allah ve Rasulüyle olan bağlarımızı koparmasın!..

IGMG İrşad Başkanlığı

Not: IGMG Hac ve Umre Organizasyonumuz bütün Avrupa’daki okul tatillerinde bilhassa öğrencilerimiz için Umre programları düzenlemiştir. Öğrencilerimizin bu programlara katılmasını bilhassa teşvik ediyoruz.

[supsystic-social-sharing id="1"]