CUMA HUTBESİ

Hutbe – İlim öğrenmek farzdır

09 Mart 2012

Muhterem Müslümanlar,

Peygamber Efendimiz (as) bir Hadis-i Şerif’lerinde “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17) ve “Hikmet (faydalı bilgi) Müminin yitik malıdır; nerede bulursa alır” (Keşfu’l Hafa, H. No: 1157) buyurarak, ilmin, Müslüman üzerine bir fariza ve yitik bir mal gibi olduğunu vurgulamış ve onu nerede bulursa devşirmelidir, demiştir.

Kadın ve erkek, ilim yolunda sorumlu tutuldukları gibi, hayatın her alanını kapsayan kullukta da sorumlu tutulmuştur. Nitekim Ahzab Suresinde Cenab-ı Hak, “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkek-ler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah´ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Ahzab Suresi, [33:35]) diye buyurmuştur.

Muhterem Kardeşlerim,

Okuduğumuz ayet-i kerimeden anlaşıldığı üzere, kadın ve erkek sorumluluk ve mükafat açısından aynı statüye sahiptirler. Bu zaviyeden bakılacak olursa, başta eğitimde eşitlik konusu olmak üzere, günümüzde kadın ve kadın hakları etrafında tartışılan birçok sorunun

temelinde dinî sebeplerin yatmadığını görürüz. Çünkü biliyoruz ki, Peygamber Efendimiz (as) ilim öğrenmede, kadın-erkek ayırımı gözetmemiş, erkeklerin yanısıra kadınların eğitimiyle de bizzat kendisi ilgilenmiştir. Onlara özel gün ayırarak konuşma yapmıştır. Başta Hz. Aişe (ra) ve Ümmü Seleme (ra) olmak üzere Hz. Peygamber (sav)’in Ehl-i Beyt’inin, hanımların eğitim ve öğretimine büyük katkıları olmuştur. Hz. Aişe (ra) “Şu ensar hanımları ne güzel hanımlardır! Haya sahibi olmaları, ilimde derinleşmelerine engel olmamıştır” (Buhari, İlim, 50) diyerek öğrenme konusunda ensar kadınlarını övmüştür.

Ancak, şu da bir gerçektir ki, özellikle sosyo-ekonomik sorunlar sebebiyle ihmal edilen kadınlar, erkeklere nazaran daha yeni yeni eğitim ve öğretimde eşit seviyede desteklenmektedirler. Bu sadece Müslümanların değil dünyanın birçok yerinde daha son yüzyılın gelişmelerin-dendir. Onun için ‘Dünya Kadınlar Günü’ ve benzeri aksiyonlar ile bu dengesiz ve adaletsizliklere dikkat çekilmeye ihtiyaç duyuluyor. Bu tür eşitsizliklere, bilhassa Avrupa’nın birçok yerinde Müslüman hanımların eğitim ve öğretimleri esna-sında inanç ve kiyafetleri sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaları da ekleniyor maalesef.

Muhterem Müslümanlar,

Rabbimizden dileğimiz, bu tür adalet-sizliklerin sona ermesi, bu yolda bizi vesile kılması ve bir cihad olması hasebiyle, bilhassa kızlarımızın ve hanım kardeş-lerimizi ilim yolundaki gayretlerini mükafatlandırmasıdır. Zira Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’inde şöyle vaadetmektedir: “”¦ Ben, erkek olsun kadın olsun – ki hep birbirinizdensiniz – içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarma-yacağım”¦” (Al-i İmran Suresi, [3:195])

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com