CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kardeşlik Anlayışımız

12 Mayıs 2022 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilmiş olan İslam dini, müntesiplerini kardeş ilan etmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle; “Müminler ancak kardeştirler.”[1] Tarihte İslam ümmetini inşa etmiş olan ve kıyamete kadar sağlam kalmasını temin edecek olan, Âlemlerin Rabbinin bizleri kardeş kılmış olmasıdır. Yeryüzünün tümünde rengi, ırkı ve dili ne olursa olsun, Allah’a, Resulüne ve ahiret gününe iman edenler, kopması mümkün olmayan manevi bağlarla birbirlerine bağlanmıştır. Resûlullah (s.a.v.) mevzuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”[2]

Aziz Kardeşlerim!

İslam dini öncelikle inmiş olduğu coğrafyada, aralarında kavga ve husumet bulunan Arap kabilelerinin düşmanlığını sona erdirmiştir. Bu hususta yüce Allah (c.c.); “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte Onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”[3] diye buyurmuştur.

Sonrasında ise kurulan İslam medeniyetinde, ırkları ve dilleri aşan bir kardeşlik tesis edilmiştir.

Bu gönüllerde sarsılmaz birlikteliğin merkezinde ise Kur’an ve sünnetin belirlediği İslam inancı yer almıştır ve almaya devam etmektedir.

Değerli Müminler!

İslam kardeşliğinin en belirgin özelliği, gündelik menfaat duygularından uzak bir sevginin var olmasıdır. Bu sevgiyi motive eden sebep ise Allah’ın rızasına kavuşma arzusudur. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz (s.a.v.); “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!”[4] diye emir buyurmuştur. İslam kültüründe var olan selamlaşma geleneğinin asli amacı, kardeşlik münasebetimizin güçlenmesidir.

Kıymetli Cemaat!

Allah’ın emri olan ve korunmasını arzu ettiği İslam kardeşliğine yönelik ihtimam göstermek mecburiyetindeyiz. Maddi ve manevi desteğimizi hem yakındaki hem de uzaktaki kardeşlerimize esirgememeliyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanların derdini kendimize dert edinmeliyiz. Mağdur ve mazlum olan kardeşlerimize sahip çıkmalı ve onları asla yalnızlığa terk etmemeliyiz. Unutmayalım ki zekât, sadaka, fitre ve kurban gibi ifa ettiğimiz ibadetler, kardeşliğimizi pekiştirmektedir. Bu ibadetlerimizi yerine getirmekte zerre kadar gevşeklik göstermemeliyiz. Birbirleriyle dargın olan kardeşlerimizi barıştırmalı ve irtibatlarını sağlamlaştırmalıyız. Müslümanların kardeşliğinin ve gönül birlikteliğinin tesisi, yeryüzünde de sevgi ve merhametin hâkimiyetine vesile olacaktır.

Allah (c.c.) Müslümanların kardeşlik duygularını daim ve kaim eylesin. Amin!

[1] Hucurât suresi, 49:10

[2] Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66

[3] Âl-i İmrân suresi, 3:103

[4] Müslim, İman, 93-94

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com